CIS voor consumenten

Wanneer u als consument een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan deze een controle via de CIS databank doen. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om te weten welke gegevens eventueel over u zijn verwerkt in de CIS databank.

Het uitoefenen van het inzagerecht is persoonsgebonden. Dat recht kan niet door derden, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders, worden uitgeoefend, maar alleen door de betrokkene zelf. De enige ‘derde’ die het inzagerecht kan uitoefenen is de curator. Deze kan via het inzageformulier namens de onder curatele gestelde (rechts-)persoon een verzoek tot inzage indienen.

CIS voor deelnemers

CIS, de organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden, ondersteunt zo goed als 400 deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten.

CIS dienstverlening voor deelnemers

CIS voor nieuwe deelnemers

Hoe kun je als verzekeraar of gevolmachtigde snel de verstrekte gegevens verifiëren in het licht van het eigen beleid, tevens verplichte controles uitvoeren én zorgen dat de (kandidaat-)klant baat heeft bij de snelheid waarmee je deze controles uitvoert? CIS biedt haar deelnemers de zekerste weg naar een goede match.